Πολιτική απορρήτου

Πολιτική απορρήτου της ιστοσελίδας

Εισαγωγή

Από τις 25 Μαΐου 2018, οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (“GDPR”) εφαρμόζονται άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ο κύριος σκοπός αυτού του κανονισμού είναι να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης που θα επιτρέπει στα άτομα να έχουν έλεγχο των δεδομένων τους.

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στο adrian[at]transylvania6days.ro.

Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους εμείς, η transylvania6days.ro, συλλέγουμε, διατηρούμε και χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με άτομα και επιχειρήσεις που επισκέπτονται αυτήν την ιστοσελίδα. ΜΕ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΑΥΤΉΎ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΉ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΌΠΩΣ ΟΡΊΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΎΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΑΠΟΡΡΉΤΟΥ. ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗ ότι η transylvania6days.ro ΜΠΟΡΕΙ, από καιρό σε καιρό, να αλλάζει, να τροποποιεί, να προσθέτει, να διαγράφει ή να ενημερώνει με άλλον τρόπο την παρούσα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια χωρίς προειδοποίηση. Ωστόσο, θα διαχειριζόμαστε πάντα τις πληροφορίες σας. Προσωπικές πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου που ίσχυε κατά τη στιγμή της συλλογής των πληροφοριών. Σκοπεύουμε να δημοσιεύουμε τις αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας σε αυτή τη σελίδα, ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι σχετικά με τα είδη των πληροφοριών που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε και υπό ποιες συνθήκες μπορεί να αποκαλυφθούν. Η Πολιτική Απορρήτου μας βρίσκεται στην αρχική μας σελίδα και είναι διαθέσιμη σε κάθε σελίδα όπου ζητούνται Προσωπικά Δεδομένα. Σε περιπτώσεις όπου ζητούνται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μπορεί να παρέχονται, κατά περίπτωση, πρόσθετες εξηγήσεις σχετικά με τους σκοπούς για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα.

1. Λεπτομέρειες απορρήτου

Ο όρος “Προσωπικά Δεδομένα”, όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αναφέρεται σε πληροφορίες όπως το όνομα, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η ταχυδρομική διεύθυνση ή ο αριθμός τηλεφώνου που χρησιμοποιούνται για την ταυτοποίησή σας. Σε γενικές γραμμές, θα επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε πρόσθετη επεξεργασία δεδομένων στο βαθμό που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο ή ως διαδικασία υποστήριξης οποιασδήποτε νομικής ή ποινικής έρευνας.

Η ακόλουθη ενότητα εξηγεί πώς και πότε συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα από εσάς.

2. Προβλεπόμενη χρήση των προσωπικών δεδομένων

Πολλές υπηρεσίες που παρέχουμε δεν απαιτούν καμία μορφή εγγραφής, επιτρέποντάς σας να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας χωρίς να μας λέτε ποιος είστε. Ωστόσο, ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να απαιτούν από εσάς να μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, εάν επιλέξετε να μην παράσχετε οποιαδήποτε Προσωπικά Δεδομένα ζητηθούν από εμάς, ενδέχεται να μην μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας και ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας.

Ενδέχεται να συλλέγουμε και να χρησιμοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα για να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες, να σας χρεώνουμε για προϊόντα και υπηρεσίες που ζητάτε, να προωθούμε προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι προς το συμφέρον σας ή να επικοινωνούμε μαζί σας για άλλους σκοπούς που είναι προφανείς υπό τις περιστάσεις ή για τους οποίους σας ενημερώνουμε όταν συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα από εσάς.

3. Μη αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων

Δεν θα πουλήσουμε, διαδώσουμε ή άλλως διανείμουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε τρίτους, εκτός από τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε άλλες συνδεδεμένες με την transylvania6days.ro οντότητες παγκοσμίως, οι οποίες συμφωνούν να χειρίζονται τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται επίσης να διαβιβαστούν σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας ή για λογαριασμό μας για περαιτέρω επεξεργασία σύμφωνα με το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα ή ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία με άλλο νόμιμο τρόπο, όπως για την παροχή υπηρεσιών, την αξιολόγηση της χρησιμότητας αυτού του ιστότοπου, το μάρκετινγκ, τη διαχείριση δεδομένων ή την τεχνική υποστήριξη. Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν συμβληθεί μαζί μας να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα μόνο για τον συμφωνηθέντα σκοπό και όχι για τον σκοπό της πώλησης ή της αποκάλυψής τους σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται από τον νόμο, όπως επιτρέπεται από εμάς ή όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Είναι επίσης πιθανό τα Προσωπικά σας Δεδομένα που συλλέγονται να μεταφερθούν σε τρίτους σε περίπτωση πώλησης, εκχώρησης ή μεταβίβασης αυτής της ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους του, μαζί με τα σχετικά δεδομένα πελατών, οπότε θα απαιτήσουμε από την αγοράζουσα οντότητα, τον εκδοχέα ή τον εκδοχέα να μεταχειρίζεται τα Προσωπικά Δεδομένα σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Τα Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται επίσης να αποκαλυφθούν σε τρίτους, εάν μας ζητηθεί να το πράξουμε σύμφωνα με νόμο, δικαστική απόφαση ή κανονισμό ή εάν η αποκάλυψη αυτή καταστεί αναγκαία για την υποστήριξη εγχώριας ή ξένης ποινικής ή άλλης έρευνας ή διαδικασίας.

4. Δικαίωμα πρόσβασης, διορθώσεων και αντιρρήσεων

Κάθε φορά που επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας διατηρούνται ακριβή και ενημερωμένα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Θα σας δώσουμε την ευκαιρία να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων εάν η εν λόγω επεξεργασία δεν απαιτείται εύλογα για νόμιμο σκοπό, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ή όπως απαιτείται από τις νομικές μας υποχρεώσεις. Στην περίπτωση του άμεσου ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, θα σας παρέχουμε μια μέθοδο εξαίρεσης από τη λήψη μελλοντικού υλικού μάρκετινγκ ή μια μέθοδο εξαίρεσης εάν απαιτείται από το νόμο. Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά Δεδομένα ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας, στείλτε μας ένα μήνυμα μέσψ του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο adrian[at]transylvania6days.ro. Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας, σημειώστε το όνομα της ιστοσελίδας στνν οποία δώσατε τις πληροφορίες και τις συγκεκριμένες πληροφορίες που θα θέλατε να διορθώσουμε, να ενημερώσουμε ή να διαγράψουμε, καθώς και τις κατάλληλες πληροφορίες αναγνώρισης. Οι αιτήσεις διαγραφής προσωπικών δεδομένων θα υπόκεινται σε όλες τις ισχύουσες νομικές και δεοντολογικές υποχρεώσεις αναφοράς, τεκμηρίωσης ή διατήρησης που μας επιβάλλονται.

5. Ασφάλεια και απόρρητο

Για να διασφαλίσουμε το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε στο διαδίκτυο, χρησιμοποιούμε πρότυπα προγράμματα προστασίας και δίκτυα δεδομένων που προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης. Κατά τη διαχείριση των Προσωπικών σας Δεδομένων, λαμβάνουμε μέτρα εύλογα σχεδιασμένα για την προστασία των εν λόγω πληροφοριών από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, αποκάλυψη, μεταβολή ή καταστροφή.

6. "Cookies" και ετικέτες στο διαδίκτυο

Ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας σε αυτήν την ιστοσελίδα, όπως οι σελίδες που επισκέπτεστε, η ιστοσελίδα από τον οποίο προέρχεστε και ορισμένες από τις αναζητήσεις που πραγματοποιείτε. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται από εμάς για τη βελτίωση του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας και για τη σύνταξη συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα άτομα που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας για εσωτερικούς σκοπούς έρευνας αγοράς. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να τοποθετήσουμε “cookies” που συλλέγουν το όνομα τομέα του χρήστη, τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, το λειτουργικό σας σύστημα, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης. Ένα “cookie” είναι ένα μικρό κομμάτι πληροφοριών που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Αυτά τα cookies δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα τέτοιο cookie, το οποίο θα σας επιτρέψει να αποφασίσετε αν θα το αποδεχτείτε ή όχι. Αν δεν θέλετε να εγκαταστήσουμε cookies, στείλτε μας ένα μήνυμα στο adrian[at]transylvania6days.ro. Θα θέλαμε, ωστόσο, να σας ενημερώσουμε ότι εάν δεν το αποδεχτείτε, ενδέχεται να μην μπορείτε να επωφεληθείτε από την πλήρη λειτουργικότητα του λογισμικού του προγράμματος περιήγησής σας. Ενδέχεται να λάβουμε τις υπηρεσίες εξωτερικών συνεργατών για να μας βοηθήσουν στη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών που περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.

Ενδέχεται περιστασιακά να χρησιμοποιούμε ετικέτες ιστού (γνωστές ως ετικέτες δράσης, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs και 1 προς 1 GIFs) και cookies σε αυτόν τον ιστότοπο και ενδέχεται να τοποθετήσουμε αυτές τις ετικέτες/cookie μέσω ενός τρίτου διαφημιστικού συνεργάτη ή μέσω ενός συνεργάτη ανάλυσης ιστού που μπορεί να εντοπιστεί και να αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας) σε μια ξένη χώρα. Αυτές οι ετικέτες/cookie τοποθετούνται τόσο στις διαδικτυακές διαφημίσεις που φέρνουν τους επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο όσο και σε διάφορες σελίδες του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνολογία για να μετρήσουμε την ανταπόκριση των επισκεπτών στις στις ιστοσελίδες μας και την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών εκστρατειών μας (συμπεριλαμβανομένου του πόσες φορές ανοίγει μια σελίδα και ποιες πληροφορίες προβάλλονται), καθώς και για να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Λόγω αυτών των web tags/cookies, ο εξωτερικός συνεργάτης ή ο συνεργάτης ανάλυσης web μπορεί να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τους επισκέπτες των ιστότοπων μας και άλλων ιστότοπων, να συντάσσει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για εμάς και να παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου. Ενδέχεται να παρέχουν αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους εάν υπάρχει νομική απαίτηση να το πράξουν ή εάν αναθέτουν σε τρίτους να επεξεργάζονται πληροφορίες για λογαριασμό τους.

7. Προσωπικές πληροφορίες και τα παιδιά

Οι περισσότερες από τις υπηρεσίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών. Όποιος ζητά πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν στον ιστότοπο πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Δεν θα συλλέξουμε, χρησιμοποιήσουμε ή αποκαλύψουμε εν γνώσει μας Προσωπικά Δεδομένα από ανήλικο κάτω των 18 ετών χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση από άτομο με γονικές ευθύνες (όπως γονέας ή κηδεμόνας) μέσω άμεσης επικοινωνίας εκτός σύνδεσης. Θα παρέχουμε στον γονέα (1) ειδοποίηση για τους συγκεκριμένους τύπους προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από τον ανήλικο και (2) την ευκαιρία να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω συλλογή, χρήση και αποθήκευση τέτοιων πληροφοριών. Σεβόμαστε τους νόμους που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των παιδιών.

8. Σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει μόνο για αυτήν την ιστοσελίδα και όχι για ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους. Ενδέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες που πιστεύουμε ότι ενδιαφέρουν τους επισκέπτες μας. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι εν λόγω ιστότοποι πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα. Ωστόσο, λόγω της φύσης του Διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε τα πρότυπα απορρήτου των ιστοσελίδων στους οποίους παραπέμπουμε, ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων εκτός του παρόντος, και η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν προορίζεται να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα εκτός της transylvania6days.ro στην οποία παραπέμπουμε.

9. Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα σχετικά με τη συμμόρφωσή μας με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή εάν επιθυμείτε να διατυπώσετε συστάσεις ή σχόλια για τη βελτίωση της ποιότητας της Πολιτικής Απορρήτου μας, παρακαλούμε να μας γράψετε στο adrian[at]transylvania6days.ro.

10. Cookies

Τι είναι ένα cookie;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποστέλλονται στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα. Τα cookies στις ιστοσελίδες της transylvania6days.ro κάνουν πολλά διαφορετικά πράγματα, όπως το να σας επιτρέπουν να πλοηγείστε αποτελεσματικά μεταξύ των σελίδων, να αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας και γενικά να βελτιώνουν την εμπειρία που έχετε με μια ιστοσελίδα.

Η οδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ ορίζει ότι μπορούμε να αποθηκεύουμε cookies στον υπολογιστή σας εάν είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας, αλλά ότι για άλλους σκοπούς απαιτείται η άδειά σας.

Η ιστοσελίδα transylvania6days.ro μπορεί να χρησιμοποιεί ορισμένα μη απαραίτητα cookies. Δεν το κάνουμε αυτό για να παρακολουθούμε μεμονωμένους χρήστες ή να τους ταυτοποιούμε, αλλά για να λαμβάνουμε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των ιστοσελίδων, ώστε να μπορούμε να τους βελτιώνουμε συνεχώς. Χωρίς τη γνώση που εξάγεται από τα συστήματα που χρησιμοποιούν αυτά τα cookies, δεν θα μπορούσαμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε σήμερα.

Τύποι cookies που χρησιμοποιούνται από εμάς

Εάν αποφασίσετε να ρυθμίσετε τη γλώσσα, το μέγεθος της γραμματοσειράς ή συγκεκριμένη έκδοση αυτής της ιστοσελίδας (π.χ. αντίθεση), θα διαπιστώσετε ότι χρησιμοποιούμε “cookies εξατομίκευσης διεπαφής χρήστη”. Μόλις ολοκληρωθούν οι ρυθμίσεις σας, δεν θα χρειαστεί να καθορίσετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε επόμενη επίσκεψη στην ιστοσελίδα.

Εάν χρησιμοποιείτε τμήματα της ιστοσελίδας που απαιτούν εγγραφή για την πρόσβαση στο περιεχόμενο, θα εγκαταστήσουμε στον υπολογιστή σας ένα λεγόμενο “cookie ελέγχου ταυτότητας”. Αυτό σας επιτρέπει να φεύγετε και να επιστρέφετε σε αυτά τα τμήματα της ιστοσελίδας χωρίς να συνδεθείτε ξανά.

Εάν έχετε εγκαταστήσει το Adobe Flash στον υπολογιστή σας (οι περισσότεροι υπολογιστές έχουν) και χρησιμοποιείτε προγράμματα αναπαραγωγής βίντεο, θα αποθηκεύσουμε ένα λεγόμενο “flash cookie” στον υπολογιστή σας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση δεδομένων που είναι απαραίτητα για την παροχή περιεχομένου βίντεο και ήχου και για την αποθήκευση των προτιμήσεων του χρήστη.

Η transylvania6days.ro θέλει να κατανοήσει πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας χρησιμοποιώντας εργαλεία ανάλυσης ιστού. Αυτά παρακολουθούν τον αριθμό των επισκεπτών και μας λένε διάφορα πράγματα σχετικά με τη γενική συμπεριφορά των επισκεπτών – όπως ποιες λέξεις-κλειδιά πληκτρολογήθηκαν στη μηχανή αναζήτησης για να φτάσουν στην ιστοσελίδα, την τυπική διάρκεια παραμονής στην ιστοσελίδα ή τον μέσο αριθμό σελίδων που είδε ο χρήστης. Για το σκοπό αυτό, αποθηκεύουμε στον υπολογιστή σας ένα λεγόμενο “cookie ανάλυσης πρώτου μέρους”.

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες όπως το Google Analytics για την παρακολούθηση στατιστικών στοιχείων ιστού. Σε αυτή την περίπτωση, η Google θα τοποθετήσει στον υπολογιστή σας ένα λεγόμενο “cookie 3ου μέρους”. Το ίδιο συμβαίνει όταν χρησιμοποιούμε τους Χάρτες Google.

Οποιαδήποτε δεδομένα συλλέγονται μέσω της χρήσης αυτών των cookies θα αποθηκεύονται και θα διαχειρίζονται από την transylvania6days.ro ή έναν από τους συνεργάτες της στις χώρες όπου δραστηριοποιείται η transylvania6days.ro.

Πώς να ελέγξετε τα cookies

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να αλλάξετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να σας προειδοποιεί όταν σας αποστέλλονται cookies ή μπορείτε να αρνηθείτε τα cookies εντελώς. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη εγκατασταθεί.

Εάν θέλετε να περιορίσετε ή να αποκλείσετε τα cookies ιστού που είναι εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, μπορείτε να το κάνετε μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Η λειτουργία Βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας θα πρέπει να περιγράφει τον τρόπο. Εναλλακτικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.aboutcookies.org, ο οποίος περιέχει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το πώς να το επιτύχετε αυτό για μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων περιήγησης ιστού.

Τελευταία ενημέρωση: 2022.02.01